ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - НАЙ-ЦЕННИЯТ КАПИТАЛ НА „М+С ХИДРАВЛИК” АД !
Ние предоставяме отлични и безопасни условия на труд, стимулиращо финансово възнаграждение и възможност за кариерно равитие. Създаваме условия за различни спортни и туристически развлечения извън работно време.

Кариери

Свободни работни позиции

Свободни работни позиции и изисквания:


* За подробна информация и при наличие на въпроси - моля, обърнете се към посоченото лице за контакт!

Стажантски прием и стипендиантска програма

Ние от „М+С ХИДРАВЛИК” АД вярваме в потенциала на младите и талантливи хора, защото имаме правилните инструменти да ги превърнем в бъдещи лидери и експерти!

Технически колеж - Казанлък

Технически колеж - КазанлъкПрез 2017 г. Технически колеж – Казанлък към Технически университет София стартира прием на студенти редовна форма на обучение по специалност „Технология на машиностроенето” . Занятията се провеждат без откъсване от производството – четвъртък и петък след обед и събота. Предвидени са и занятия два пъти годишно по една/две седмици. Завършилите колежа придобиват образователна степен Професионален бакалавър и могат да продължат обучението си за степен Магистър.

За повече информация посетете сайта на Технически колеж – Казанлък!

Ние от „М+С ХИДРАВЛИК” АД подкрепяме основаването на Техническият колеж в град Казанлък и поемаме ангажимента да покриваме семестриалната такса на наши работници и служители, определени съобразно класирането по документи, извършено от ТУ София. Също така за тях осигуряваме платен служебен отпуск , необходим за присъствие на учебните занятия през работните дни.

Дуално обучение

Какво представлява дуалното образование?

Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения, т.е. учене чрез работа. Системата на дуалното образование е въведена и функционира много успешно в Германия, Швейцария и Австрия.

Участие на „М+С ХИДРАВЛИК” АД в проект за дуално образование:

От 2015 г. „М+С ХИДРАВЛИК” АД участва в проект за въвеждане на системата за дуално образование в България, съвместно с Професионална гимназия ”Иван Хаджиенов” – гр. Казанлък.

Проектът „ДОМИНО” Домино логостартира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и Българо-швейцарската търговска камара.

„М+С ХИДРАВЛИК” АД приема ученици от ПГ „Иван Хаджиенов” през учебната година по специалностите "Машини и системи с ЦПУ" и "Мехатроника". Право на дуално образование имат ученици от XI и XII клас.

„М+С ХИДРАВЛИК” АД предоставя работно място, трудов договор и месечно трудово възнаграждение, съобразени с българското законодателство. Всеки ученик ще бъде обучаван и подкрепян от наставник от дружеството. За наставници са избрани квалифицирани специалисти с богат професионален опит.

Какви са предимствата на дуалното образование за „М+С ХИДРАВЛИК” АД?

 • Подсигуряваме нуждите си от специализирана работна сила, с точната квалификация за конкретна работа;
 • Намаляваме средствата и времето за навлизане в професията;
 • Повишаваме мотивацията и лоялността на работещите към фирмата;

Какви са предимствата на дуалното образование за учениците? 

 • Лесно и бързо адаптиране към професията, посредством изградените трудови навици;
 • Солидна основа за по-нататъшно кариерно развитие;
 • Развитие на социални умения;
 • Придобиване на практически опит в реална работна среда;
 • Получаване на първите лични доходи;

Обучение и развитие на персонала

В „М+С ХИДРАВЛИК” АД имаме за цел да осигурим подходящо обучение за достигане на необходимата компетентност на персонала, който изпълнява конкретни задачи с определени изисквания, както и на дейностите, свързани с управлението на околната среда, здравето и безопасността при работа.

Дейностите по обучение и развитие са насочени към подобряване на изпълнението на работата, придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения, развитие на потенциала на служителите в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на дружеството, подготвяне на персонала да се справя по-добре с промени и непредвидени обстоятелства, подобряване изпълнението на служебните задължения и работата на екипите, повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация, даване на възможност за делегиране на по-сложни задачи на служителите, развитие на новаторско мислене и др.

Ръководството постоянно разглежда променящите се потребности и тенденции в областта на машиностроенето. На тази база преценява настоящите знания и опит на персонала и изготвя адекватна програма за обучение.

Тя вкючва два вида обучения:

 • Задължителни
  • Встъпителен инструктаж по безопасност и здраве при работа и дейности с отпадъци;
  • Встъпително обучение по Интегрираната система за управление на качеството;
  • Начално обучение на новоназначени служители;
  • Обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на новопостъпили или преназначени служители;
  • На персонала на дружеството се извършват задължителни обучения за дейности при надзорни професии;
 • За повишаване и поддържане на квалификацията
  • На обучение за повишаване и поддържане на квалификацията подлежи ръководният и изпълнителски персонал, който изпълнява дейности, влияещи върху качеството на продуктите:
   • Обучението на ръководните специалисти има за цел да предостави знания по съвременните средства и методи на управление, разбиране и пълно участие в действието на Интегрираната система за управление на качество, околната среда и безопасността на труда.
   • Обучението на специалистите се осъществява по разработена от съответния лектор учебна програма. Формите на обучение са теоретични и практични занимания в дружеството, страната или в чужбина. Обучението има за цел да подсигурява професионални знания и умения на специалистите в дружеството по използване на съвременни технически средства при разработката на нови технологии на производството, нови методи и средства за контрол, измерване и изпитване, маркетинг и снабдяване и пълно участие в действието на Интегрираната системата за управление на качество, околната среда и безопасността на труда.
   • Обучението на работниците се осъществява по програма, съгласно изискванията на организацията на производствения процес. Обученията са теоретични и практически, извършващи се в учебни зали, както и в съответната производствена среда. Те имат за цел да осигуряват “гъвкавост” на работниците, чрез постоянно повишаване на техните професионални знания и умения, необходими за изпълнение на задачите им - т.е. правилното им действие с апаратурата, инструменти и оборудване за работа и изпитване, възможността им да четат и разбират предоставената им техническа документация.

Социална и корпоративна отговорност

В “M+С ХИДРАВЛИК” АД осигуряваме работни места за над 1000 души, както от Казанлък, така и от региона. В Дружеството сме разработили и успешно прилагаме политика свързана с човешките ресурси и стратегия за развитието им.

Ефективният социален диалог на ръководството със синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” и действащият Колективен трудов договор подпомагат прилагането и усъвършенстването на добрите практики за Корпоративна социална отговорност, както за самите работещи, така и за техните семейства.

„М+С ХИДРАВЛИК” АД помага на своя персонал, като им предоставя:

 • средства за транспортни разходи, ваучери за храна;
 • безплатни профилактични медицински прегледи;
 • изплащане на парични помощи при сключване на брак, при живеене на свободен наем, при затруднено финансово положение;
 • подходящи работни места за трудоустроени, бременни жени и кърмачки;

Лични предпазни средстваСистемна е дейността ни и при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В Комитета по условия на труд се обсъжда широк кръг въпроси на работната среда, превенцията на потенциалните рискове при работа, специалното работно облекло и др. Дружеството поставя най-голям приоритет на безопасността на всяко едно работно място, като се съобразява с всички действащи закони за здравословни и безопасни условия на труд. Осигуряват се необходимите лични (облекло, обувки, антифони, ръкавици и др.) и колективни предпазни средства, правят се измервания на факторите на работната среда, за да се подобрят максимално работните условия. „М+С ХИДРАВЛИК” АД имаме договорни отношения със Служба по трудова медицина, която се грижи за здравето на персонала, като извършва периодични медицински прегледи.

Всички ние от „М+С ХИДРАВЛИК” АД може да се възползваме от безплатни лекарски и зъболекарски кабинет, намиращи се на територията на Дружеството. През 2015 г. беше построен и осветен параклис "Храм Света Троица".

dent
Медицински кабинет
Работнически стол
Работнически стол

Разполагаме с работнически стол, достъпен за всички. През 2017 г. беше направен цялостен ремонт по проект „Подобряване условията на труд в „М+С ХИДРАВЛИК” АД” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ние от „М+С ХИДРАВЛИК” АД приемаме за корпоративна отговорност да допринасянето за развитие на местната общност като ежегодно подпомагаме с парични средства различни спортни и социални орагнизации и мероприятия в община Казанлък.

По отношение на социалната отговорност се стремим към постигане на добри икономически и екологични практики, които се изразяват както в грижата за работещите, така и в поемането на ангажираност към проблемите, свързани с екологията и общността, в която компанията развива своята дейност. В „М+С ХИДРАВЛИК” АД провеждаме отговорна политика по опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие от дейността на Дружеството върху нея. Притежаваме сертификация на Системата за управление на околна среда /СУОС/, изградена според изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004. Разполагаме със собствена пречиствателна станция за обработка на отпадните води от производствени участъци. Това предотвратява изпускането в градската канализация на замърсени промишлени води.

Спорт и отдих

В „М+С ХИДРАВЛИК” АД се стремим да създаваме условия за краткотраен отдих, физическа култура и спорт. По този начин се постига баланс между труд и почивка, което помага за минимизиране на умората и стресът и увеличаване на работоспособността. Това спомага за благоприятен социален климат сред персонала и повишаване на мотивацията за пълноценно влагане на усилия в процеса на труда.

Спорт

На територията на „М+С ХИДРАВЛИК” АД разполагаме със спортна площадка за футбол, баскетбол, волейбол, зала за тенис на маса и фитнес, достъпни за всички работници и служители. Има сформирани отбори по различни спортове като футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт и тенис на маса. Други интересни занимания са стрелба, риболов, табла и други. Организират се вътрешнозаводски есенни и пролетни турнири. Първенците в тези спортове участват в Международни работнически турнири, където всяка година печелят награди.

Най-добри постижения има нашият футболен отбор, създаден през месец април 2006 г.. През лятото на 2008 г. отбора отбелязва първото си международно участие в Откритият Балкански Работнически Спортен Фестивал – Албена 2008 г.. През 2012 г. за първи път футболистите печелят сребърни медали от Международен работнически турнир 2012 г. - Свети Константин и Елена. Най–щастливият момент в историята на футболния ни отбор на  „М+С ХИДРАВЛИК” АД е спечеленото първо място, купа и златни медали от Международният Работнически турнир 2014 г. - Свети Константин и Елена. През 2017 г. станахме Републикански Шампиони по мини футбол на турнира  Камчия - 2017. С успехи в Работнически Спортен Фестивал – Албена е и отборът ни по тенис на маса.

Отдих

За почивка през зимата или лятото на разположение на персонала на „М+С ХИДРАВЛИК” АД са туристическа база на Бузлуджа и почивна база в Китен.

ЗА КОНТАКТ:
Полина Карамфилова | 0431 60445 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates